Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Review Article 


The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector

Sülayman Yılmaz, Adem Sezen, Ceren Ergül.

Abstract
In accordance with the law no. 6331 about Occupational Health and Safety published in June 30th, 2012, a new era has started. With this law, Occupational Health and Safety got into the Health Sector. While the Private Sector got involved in this process since January 1st, 2013, public sector will be involved as well starting from July 1st, 2014. Health sector was having real trouble when accomodating with the Health Legislation and SSI Legislation. But now it is faced with an even worse legislation called OHS. With Ministry of Health’s Quality Standards, many standards such as facility safety, patient safety and employee safety were implemented. But these implementations were not financially obligated to the corporation. But with OHS Legislation there are worse and larger cash fines. The greatest problem that health sector is going through is the KNOW-HOW issue. Because the health instutions are in the “very dangerous” classment there is an other implementation difficulty.
One of the requirements that this law asks is the Risk Assessment. There is no standart for the risk assessment but with the Occupational Health and Safety Risk Assessment Legislation published in December 9th, 2012, many subjects were clarified. With this legislation, the people who will do the assessment were identified and new standarts were put about the documentation on risk assessment. Also, updating times were specified of the risk assessments to be able to keep up the updates for the risk assessments in the institutions.

Key words: Occupational Health and Safety, Risk Management, Quality6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ nun sağlık sektörüne etkileri

Ozet
30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile Sağlık Sektörüne de İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı ve uygulamaları fiilen girmiştir. Özel sektör 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bu sürece dahil olmuşken, kamu sektörü ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu sürece dahil olacaktır. Sağlık sektörü bu zamana kadar Sağlık Mevzuatı ve SGK mevzuatına uyum konusunda zorluklar yaşarken, artık daha da zor bir İSG mevzuatı ile karşı karşıya kalmıştır. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ile tesis güvenliği, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği kapsamında birçok standart sağlık sektöründe uygulanmıştır. Ancak bu uygulamalar kuruma maddi bir yükümlülük getirmezken, yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile daha ağır ve büyük para cezaları gelmiştir. Sağlık sektörünün bu konuda yaşadığı en büyük sorun ise teknik bilgi sorunudur. Ayrıca sağlık kuruluşlarının “ Çok Tehlikeli” sınıfta yer alması da ayrı bir uygulama zorluğu ortaya çıkarmıştır.
Bu kanunun getirdiği zorunluluklardan birisi de Risk Değerlendirmedir. Risk değerlendirmesi ile ilgili bir standart bulunmazken, 9 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile birçok konuya açıklık getirilmiştir. Bu yönetmelik ile risk değerlendirmelerini yapacak kişiler belirlenirken, risk değerlendirme dokümantasyonu ile ilgili yeni standartlar getirilmiştir. Ayrıca risk değerlendirmelerinin güncelleme süreleri belirlenerek, kurumlardaki risk değerlendirmelerin sürekli güncel tutulması ve iş fiilen gerçekleşir iken sürekli yenilenip değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirme, Kalite


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sülayman Yılmaz
Articles by Adem Sezen
Articles by Ceren Ergül
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2720
Downloaded: 615
Cited: 0


REFERENCES
1. Ereðli Kömür Maden-i Hümâyûnu Ýdaresinin NizamnamesiDilaver Paþa Nizamnamesi, 4 Muharrem 1284 (8 Mayýs 1867), Demirbaþ No:13385
2. Maaddin Nizamnamesi,1869
3. 28 Nisan 1921 tarih ve 114 sayýlý Zonguldak ve Ereðli Havzasý Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarýnýn Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Kanun
4. 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayýlý Ereðli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun;
5. 1593 sayýlý Umumi Hýfzýssýhha Kanunu, 06.05.1930 gün ve 148 sayýlý Resmi Gazete
6. 3308 sayýlý Ýþ Kanunu,15.06.1936 gün ve 3330 sayýlý Resmi Gazete
7. 1475 sayýlý Ýþ Kanunu, 01.09.1975 gün ve 13943 sayýlý Resmi Gazete
8. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Tüzüðü, 11.01.1974 gün ve 14765 sayýlý Resmi Gazete
9. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliði, 09.12.2003 gün ve 25311 Sayýlý Resmi Gazete
10. 4857 sayýlý Ýþ Kanunu, 10.06.2003 gün ve 25134 sayýlý Resmi Gazete
11. 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu, 30.03.2012 gün ve 28839 sayýlý Resmi Gazete
12. Saðlýk Bakanlýðý Hizmet Kalite Standartlarý
13. Aðýr ve Tehlikeli Ýþler Yönetmeliði, 16 Haziran 2004 gün ve 25494 sayýlý Resmi Gazete
14. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkýnda Yönetmelik, 15 Haziran 2013 gün ve 28678 sayýlý Resmi Gazete
15. Kimyasal Maddelerle Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda Yönetmelik, 12 Aðustos 2013 gün ve 28733 sayýlý Resmi Gazete
16. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurullarý Hakkýnda Yönetmelik, 18 Ocak 2013 gün ve 28532 sayýlý Resmi Gazete
17. Saðlýk Kurum ve Kuruluþlarýnda Hasta ve Çalýþan Güvenliðinin Saðlanmasý ve Korunmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Teblið, 29 Nisan 2009 gün ve 27214 sayýlý Resmi Gazete
18. Hastane Afet ve Acil Durum Planlarý (Hap) Uygulama Yönetmeliði, 20 Mart 2015 gün ve 29301 sayýlý Resmi Gazete
19. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü 14.05.2012 gün ve 2012/23 sayýlý Çalýþan Güvenliði Genelgesi
20. Çalýþanlarýn Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimlerinin Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik 15 Mayýs 2013 gün ve 28648 sayýlý Resmi Gazete
21. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Risk Deðerlendirmesi Yönetmeliði, 29.12.2012 gün ve 28512 sayýlý Resmi Gazete

How to Cite this Article
Pubmed Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul. [The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 60-66. Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091


Web Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul. [The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=197757 [Access: February 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091


AMA (American Medical Association) Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul. [The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 60-66. Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091Vancouver/ICMJE Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul. [The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]. Health Care Acad J. (2015), [cited February 21, 2019]; 2(2): 60-66. Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091Harvard Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul (2015) [The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]. Health Care Acad J, 2 (2), 60-66. Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091Turabian Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul. 2015. [The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 60-66. Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091Chicago Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul. "[The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 60-66. Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091MLA (The Modern Language Association) Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul. "[The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]." Health Care Academician Journal 2.2 (2015), 60-66. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091APA (American Psychological Association) Style

Sulayman Yilmaz, Adem Sezen, Ceren Ergul (2015) [The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 60-66. Turkish. doi:10.5455/sad.131438159091Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.