Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)

Yeşim Akar, Yıldırım Beyazıt Gülhan, Pınar Acar.

Abstract
The subject of this research which is quality management in health care industry and health care managers’ perception of quality is to evaluate the apprehension of managers of hospitals affiliated with ministry of health in Ankara province.
In our research, the survey that used to collect data is generated by imitation of a survey conducted by authors A F. Al-Assaf and Steven J. Gentling on the perception of top-level administrators concerning quality who work in some health care organizations (Veterans Affairs Medical Centers). Surveys were applied between April-October 2013 to managers of hospitals affiliated with ministry of health in Ankara province. 204 managers included in sample group and survey was applied to %89.2 (182) of them. Then, the managers’ perception of quality were tried to be evaluated and recommendations regarding the results were applied.
At the end of the experiment; positive reactions of hospital administrators over the subject of quality management was obtained. %40.7 (74) of administrators designated themselves as medium for their knowledge level about quality systems philosophy and techniques. %46.7 (85) of administrators stated that they have never taken any education about quality. In conclusion of the experiment we provided some suggestions for implementation of quality systems on health industry.

Key words: Quality management, Administrator, Health industrySağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı (Ankara İli Örneği)

Ozet
Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı, başlıklı bu araştırmanın amacı, Ankara ilindeki Sağlık Bakanlığına bağlı hastane yöneticilerinin kalite yönetimine ilişkin algılarını değerlendirmektir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, A F. Al-Assaf ve Steven J. Gentling tarafından Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) bazı sağlık kuruluşlarında (Veterans Affairs Medikal Centers) çalışan üst düzey yöneticilerin kalite konusundaki algılarının araştırıldığı çalışmada kullanılan anket formudur. Anketler; Nisan-Ekim 2013 tarihleri arasında, Ankara ilinde bulunan, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev yapan, yöneticilere uygulanmıştır. Örneklem grubunda 204 yönetici bulunur, yöneticilerin %89.2’sine (182), anket çalışması uygulanarak kalite konusundaki algıları değerlendirilmeye çalışılmış, elde edilen sonuçlar çerçevesinde önerilerde bulunulmuştur.
Araştırmanın sonunda; hastanelerdeki yöneticilerin kalite yönetimine yönelik algıları genelde olumlu bulunmuştur. Yöneticilerin %40,7’ si (74), kalite sistemleri felsefeleri ve teknikleriyle ilgili şimdiki bilgi düzeyini orta olarak değerlendirmiştir. Yöneticilerin %46,7’ si (85) kalite konusunda hiç eğitim almadıklarını belitmişlerdir. Çalışmanın sonunda Sağlık Sektöründe kalite sistemlerinin uygulanmasına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetimi, Yönetici, Sağlık Sektörü,


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yeşim Akar
Articles by Yıldırım Beyazıt Gülhan
Articles by Pınar Acar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3658
Downloaded: 877
Cited: 0


REFERENCES
1. Þencan H. (1995) "Ýþletmeciler ve Ýktisatçýlar Ýçin Rapor Yazýmý", Ýstanbul, Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Yayýný
2. Das A. Paul H. Swierczek Fredric W. Laosirihongthong T. (2006) "A Measurement Instrument for TQM Implementation in the Thai Manufacturing Industry", International Journal of Innovation and Technology Management.
3. Ashfort Blake E. ve Saks Alan M. (1996) "Socialization Tactics: Longitudinal Effects on NewcomerAdjustment", The Academy of Management Journal.
4. Ulusoy H. Biçer E.B, Naldöken Ü. (2011) "Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine Ýliþkin Görüþleri" Cumhuriyet Týp Dergisi, 33(1)
5. Saðlýkta Kalite ve Akreditasyon Daire Baþkanlýðý, 2014 http://www.kalitesaglik.gov.tr/index. php?lang=tr&page=46&newsCat=1&newsID=1082 Eriþim Tarihi: 20.01.2014
6. Tufan M, Mýzrak Þ, Çelik D. (2009) Mesleki eðitimde toplam kalite yönetimi ve model önerisi. Journal of Azerbaijani Studies, 12.
7. Doðan S. Kaya S. "Aksaray'daki Saðlýk Bakanlýðý hastane yöneticilerinin toplam kalite yönetimi konusundaki algýlarý". Hacettepe Saðlýk Ýdaresi Dergisi, 7(1), 65-83.
8. Doðan S. (2004).Üç Ýldeki Saðlýk Bakanlýðý Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi Konusundaki Algýlarý. Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
9. Yeniçeri Ö. (2009) "Örgütlerde Çatýsma ve Yabancýlasma Yönetimi", Ýstanbul, IQ Kültür Sanat Yayýncýlýk.
10. Lenka U. Suar D. (2008) "A Holistic Model of Total Quality Management in Services", The Icfaian Journal of Management Research, 7(3).

How to Cite this Article
Pubmed Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar. [Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 76-81. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031


Web Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar. [Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=198120 [Access: April 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031


AMA (American Medical Association) Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar. [Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 76-81. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031Vancouver/ICMJE Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar. [Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]. Health Care Acad J. (2015), [cited April 19, 2019]; 2(2): 76-81. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031Harvard Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar (2015) [Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]. Health Care Acad J, 2 (2), 76-81. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031Turabian Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar. 2015. [Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 76-81. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031Chicago Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar. "[Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 76-81. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031MLA (The Modern Language Association) Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar. "[Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]." Health Care Academician Journal 2.2 (2015), 76-81. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031APA (American Psychological Association) Style

Yesim Akar, Yildirim Beyazit Gulhan, Pinar Acar (2015) [Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province)]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 76-81. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131438505031Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.