Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis

Selahattin Akyüz, Fatma Akyüz.

Abstract
Objective: The importance of the quality and accreditation activities is increasing day by day for each health institute seeking to obtain a competitive advantage in today's health care system. It is very important to turn these activities to corporate culture by evaluating them from viewpoint of the health employees. It was aimed to evaluating the quality and accreditation activities from viewpoint of employees with this study prepared in this context.
Method: Research was carried out in three centers to cover an accredited private hospital, a Public Hospital of the Ministry of Health and a Military Hospital. The obtained data were evaluated in the database of Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS 15).
Result and conclusion: In the result of the study, it was concluded that accredited private hospital employees had high level of knowledge on quality and accreditation activities ( :3,65); employees in Public Hospital of the Ministry of Health were encouraged to participate in quality and accreditation activities by senior management ( :3,06); and quality activities in Military Hospital were evaluated that they will increase the competitive power of hospital ( :3,28).

Key words: Quality, Accreditation, Hospital, PerformanceHastane çalışanlarının kalite ve akreditasyon faaliyetlerine bakışı: Karşılaştırmalı bir analiz

Ozet
Giriş ve amaç: Günümüz sağlık sisteminde rekabet avantajı elde etmek isteyen her bir sağlık işletmesi için kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmaları sağlık çalışanlarının bakış açısıyla değerlendirerek kurum kültürüne çevirmek çok önemlidir. Bu çerçevede hazırlanan bu çalışma ile çalışanlar açısından kalite ve akreditasyon faaliyetlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Araştırma akredite bir özel hastaneyi, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastanesini ve Asker Hastanesini kapsayacak şekilde üç merkezde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS 15) veri tabanında değerlendirilmiştir.
Bulgular ve sonuç: Çalışma sonucunda, akredite özel hastane çalışanlarının kalite ve akreditasyon faaliyetleri konusunda yüksek düzeyde bilgi sahibi oldukları ( :3,65); Sağlık Bakanlığı Hastanesi çalışanlarının üst yönetim tarafından kalite ve akreditasyon faaliyetlerine katılmaya teşvik edildiği ( :3,06); ve Asker Hastanesi'nde kalite çalışmalarının hastanenin rekabet gücünü artıracağının değerlendirildiği ( :3,28) yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Akreditasyon, Hastane, Performans


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selahattin Akyüz
Articles by Fatma Akyüz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2941
Downloaded: 674
Cited: 0


REFERENCES
1. Kaya, S., "Saðlýk Hizmetlerinde Kalite Kavramý", Editör: Sýdýka Kaya, Saðlýk Kurumlarýnda Kalite Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayýný No: 2864, 2013, Eskiþehir.
2. Taþ, D., Saðlýk Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Ýliþkin Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane Ve Saðlýk Kuruluþlarýnda Yönetim Bilim Dalý, 2009, Ýstanbul.
3. Ergenoðlu, A. S., Saðlýk Kurumlarýnýn Ýyileþtiren Hastane Anlayýþý ve Akreditasyon Baðlamýnda Tasarýmý ve Deðerlendirilmesi, Doktora Tezi, Yýldýz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, Ýstanbul.
4. Doðanay, P., Kaizen – Sürekli Ýyileþtirme Ýle Hastanelerde Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme Anabilim Dalý Hastane Ýþletmeciliði Bilim Dalý, 2008, Ankara.
5. Akyurt, N., Hastanelerde Akreditasyon Standartlarý: Ýstanbul'daki Özel Hastanelerin Radyoloji Yöneticilerinin Standartlarý Ne Ölçüde Yerine Getirildiði Konusundaki Görüþlerine Ýliþkin Bir Araþtýrma, Doktora Tezi, Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme Anabilim Dalý Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalý, 2007, Ýstanbul.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz. [Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 90-97. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613


Web Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz. [Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=199410 [Access: February 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613


AMA (American Medical Association) Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz. [Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 90-97. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613Vancouver/ICMJE Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz. [Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]. Health Care Acad J. (2015), [cited February 21, 2019]; 2(2): 90-97. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613Harvard Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz (2015) [Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]. Health Care Acad J, 2 (2), 90-97. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613Turabian Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz. 2015. [Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 90-97. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613Chicago Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz. "[Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 90-97. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613MLA (The Modern Language Association) Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz. "[Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]." Health Care Academician Journal 2.2 (2015), 90-97. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613APA (American Psychological Association) Style

Selahattin Akyuz, Fatma Akyuz (2015) [Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 90-97. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439810613Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.