Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients

Gürkan Sert, Selin Alıcı, Nurdan Yıldırım, Albena Gayef, Birkan Tapan.

Abstract
ABSTRACT
Right of patients are based on the fundamental right, which is stated as the “right to health" in the human rights theory and represent patients’ essential requirements that have to be met (Bostan, 2007). Rights of patients that became a current issue in line with the great change in medicine technology and healthcare services within the last 50 years, have today won a permanent position embedded in the health system, such position anticipated to be permanent in the future also. This study has been performed as illustrative in order to assess the opinions of a foundation university, Healthcare Services Vocational School students (Health Facilities Administration, Medical Documentation, Anesthetics, Medical Imaging, Emergency and First Aid) concerning the rights of patients. Target population of the study was formed by the 1st and 2nd grade students of the High School and all students have been taken as sampling. The research was conducted with 126 students, volunteering to participate. It was determined that 69,8% of students hadn’t taken the “medical law” course and 61,1% of students hadn’t taken the “medical ethics” course. Management of Health Institutions students were agreed the most to this item. Consequently, it was concluded that the topic of patient rights should further be included in the lesson contents of Health Services VHS students and that it would be useful to encourage the students for some different studies to establish more sensitivity about the topic.
Keywords: Patient rights, Right to Health, Student, Medical Ethic.

Key words: Keywords: Patient rights, Right to Health, Student, Medical Ethic.Bir vakıf üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hasta hakları konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi

Ozet
ÖZET
Hasta hakları, insan hakları kuramında “sağlık hakkı” olarak ifade edilen temel hakka dayandırılır, hastalar için karşılanması gereken temel gereksinimleri ifade eder. Son elli yılda tıp teknolojisi ve sağlık hizmetlerindeki büyük değişime paralel gündeme gelen hasta hakları, günümüzde sağlık sistemi içerisinde yerleşik bir konum kazanmıştır ve bu konumun gelecekte de kalıcı olacağı öngörülmektedir. Çalışma bir Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin (Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbı Dökümantasyon, Anestezi, Tıbbi Görüntüleme, Acil ve İlk Yardım) hasta hakları konusundaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Sağlık Hizmetleri MYO’da 1. ve 2. sınıf öğrencileri oluşturmuş, öğrencilerin tamamı örnekleme alınmıştır. Araştırma, katılmaya gönüllü olan 126 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin %69,8’unun tıp hukuku eğitimi almamış, öğrencilerin %61,1’inin tıp etiği eğitimi almamış olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin ders içeriklerinde hasta hakları konusuna daha çok yer verilmesi, öğrencilerin bu konuda daha duyarlı olmaları konusunda başka bir takım çalışmaların yapılabilmesi yönünde teşvik edilmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hasta hakları, Sağlık Hakkı, Öğrenci, Tıp Etiği.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Hasta hakları, Sağlık Hakkı, Öğrenci, Tıp Etiği.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gürkan Sert
Articles by Selin Alıcı
Articles by Nurdan Yıldırım
Articles by Albena Gayef
Articles by Birkan Tapan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2730
Downloaded: 538
Cited: 0


REFERENCES
1. Bostan, S.(2007).Saðlýk Çalýþanlarýnýn Hasta Haklarýna Yönelik Tutumlarýnýn Araþtýrýlmasý: Farabi Hastanesi Örneði. Hacettepe Saðlýk Ýdaresi Dergisi, 1(10):1-18.
2. Kaya,H., Acaroðlu, R., Aþtý,T., Kaya,N., Þendir,M.(2006). Öðrenci Gözlemlerine Göre Hasta Haklarýnýn Uygulanma Durumu. Turkiye Klinikleri J Med Ethics 14(3):140-4.
3. Sert G. Kasta Hakalrý Uluslarasý Bildirgeler ve Týp Etiði Çerçevesinde. Babil yayýnlarý, Ýstanbul 2004.
4. Teke A, Uçar M, Demir C, Çelen Ö, Karaalp T. Bir Eðitim Hastanesinde Görev Yapan Hemþirelerin Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (4) http://www. scopemed.org/?jft=1&ft=khb_006_04-259
5. Uludað A.: Doktor-Hasta Ýletiþimi Açýsýndan Hastanelerde Hekim Seçme Uygulamasý: Karþýlaþtýrmalý Bir Çalýþma. T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Anabilim Dalý Halkla Ýliþkiler Bilim Dalý Doktora Tezi Danýþman Prof. Dr. Ahmet Kalender Konya–2011

How to Cite this Article
Pubmed Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan. [Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 98-102. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792


Web Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan. [Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=200853 [Access: February 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792


AMA (American Medical Association) Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan. [Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 98-102. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792Vancouver/ICMJE Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan. [Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]. Health Care Acad J. (2015), [cited February 21, 2019]; 2(2): 98-102. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792Harvard Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan (2015) [Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]. Health Care Acad J, 2 (2), 98-102. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792Turabian Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan. 2015. [Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 98-102. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792Chicago Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan. "[Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 98-102. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792MLA (The Modern Language Association) Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan. "[Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]." Health Care Academician Journal 2.2 (2015), 98-102. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792APA (American Psychological Association) Style

Gurkan Sert, Selin Alici, Nurdan Yildirim, Albena Gayef, Birkan Tapan (2015) [Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 98-102. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131441356792Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.