Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program

Erhan BIYIK, Kemal Tekin.

Abstract
Objective: İn this study, ıt is aimed to reveal diversity of views between health staff due to the evaluations regarding Health Transformation Program and to compare the demographic characteristics with these views.
Materials and Methods: The survey was applied to 335 Health staff working in four public hospitals in Ankara, in five-point Likert-type, with the stratified proportional sampling method. Contributions levels of the staff to the expressions for SDP was studied within 6 factors including health service delivery, infrastructure, management, quantitative indicators, staff and general assessments. Frequency analysis, factor analysis and one-way analysis of variance were used for the analysis of the data.
Results :The ones attended to the survey are 34% doctors, 34.6% of nurses,. 16.7% of health officers and 14,6% other health personel. İt has been identified significant differences between the evaluations of the staff on transformation in health (SDP) and the demographic characteristic (p<0.05). Maximum differentiation is found in comparison with the duties of staff. Significant differences were identified between the task of the staff and health service delivery ,infrastructure, management and quantitative indicators(p<0.05).
Conclusion : when the evaluations on transformation program in health were examined, evaluations about the health services of the staff were found more positive. The staff factor was evaluated is relatively negative. Changes in the health system affects the health staff as well as affecting the health services. Solutions of the problems of the health staff with the SDP will increase health service both in qualitative and quantitative terms.

Key words: Transformation program in health, Health Staff,Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ilişkin Sağlık Personelinin Görüşlerinin Karşılaştırılması

Ozet
Amaç : Bu çalışma da, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) uygulamalarına yönelik değerlendirmelerin, sağlık personeli arasında oluşturabileceği görüş farklılıklarının ortaya çıkarılması ve bu görüşlerle demografik özelliklerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ankara da 4 kamu hastanesinde görevli 335 sağlık personeline oranlı tabakalı örneklem yöntemiyle, anket uygulanmıştır. Personelin SDP’ye yönelik ifadelere katılım düzeyleri; sağlık hizmeti sunumu, altyapı, yönetim, sayısal göstergeler, personel ve genel değerlendirmeler olmak üzere toplam 6 faktör altında incelenmiştir. Verilerin analizinde frekans analizi, faktör analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Bulgular : Araştırmaya katılanların %34’ü doktor, % 34,6’sı hemşire, % 16,7’si sağlık memuru ve % 14,6’sı diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. Personelin SDP’ ye yönelik değerlendirmeleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). En fazla farklılaşma, personelin görevi ile yapılan karşılaştırmada bulunmuştur. Personelin görevi ile sağlık hizmeti sunumu, altyapı, yönetim ve sayısal göstergeler arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir(p<0.05).
Sonuç : SDP’ye yönelik değerlendirmeler incelendiğinde, personelin sağlık hizmeti sunumuna ilişkin değerlendirmeleri daha olumlu bulunmuştur. Personel faktörü ise nispeten daha olumsuz değerlendirilmiştir. Sağlık sisteminde yaşanan değişimler sağlık hizmetini etkilediği kadar sağlık personelini de etkilemektedir. SDP ile sağlık personelinin sorunlarının çözümü sağlık hizmetini hem niteliksel olarak hem de nicel olarak arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Sağlık Personeli


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erhan BIYIK
Articles by Kemal Tekin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3622
Downloaded: 710
Cited: 0


REFERENCES
1. Altay, A. (2007). Saðlýk Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açýlýmlar ve Türkiye Açýsýndan Deðerlendirilmesi. Sayýþtay Dergisi (64), 33-58.
2. Ataay, F. (2008). Saðlýk Reformu ve Yurttaþlýk Haklarý. Amme Ýdaresi Dergisi, 41 (3), 69-184.
3. Býyýk, E. (2014). Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn Kamu Hastanelerine Etkilerinin Saðlýk Personeli Algýsýyla Deðerlendirilmesi (Ankara Ýli Kamu Hastanelerinde Bir Araþtýrma) (Yüksek lisans tezi). THK Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
4. Breyer, F., Haufler,A.(2000). "Health Care Reform: Separating Insurance from Income Redistribution", International Tax and Public Finance, Kluwer Academic Publishers, Netherlands,7, 445–461, s. 445.
5. Erençin, A., Yolcu, V. (2008). Türkiyede Saðlýk Hizmetlerinin Dönüþümü ve Yerinden Yönetimi. Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 3 (6), 124.
6. Etiler, N. (2011). Neoliberal Politikalar ve Saðlýk Emekgücü Üzerindeki Etkileri. TBB Mesleki Saðlýk ve Güvenlik Dergisi , 2-11.
7. Kayri, M. (2009). Araþtýrmalarda Gruplar Arasý Farkýn Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karþýlaþtýrma (Post-Hoc) Teknikleri. Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 51-64.
8. Kart, E. (2013). Saðlýkta Dönüþüm Sürecinde Performansa Dayalý Ücretlendirmenin Hekimler Üzerindeki Etkileri. Çalýþma ve Toplum (3), 103-140.
9. Koçak, O., Tiryaki, D. (2011). Sosyal Devlet Anlayýþýnda Saðlýk Politikalarýnýn Önemi Ve Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn Deðerlendirilmesi: Yalova Örneði. IstanbulTicaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (19), 51-84.
10. Pala, K. (2007). Türkiye Ýçin Nasýl Bir Saðlýk Reformu. Eriþim tarihi: 15 Þubat2014, http://www.sgb.gov.tr/ Politika%20Analizi/5-%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20 Sekt%C3%B6r%C3%BC/Aile%20Hekimli%C4%9Fi/Kaynak/ Makaleler/T%C3%BCrkiye%20%C4%B0cin%20Nasil%20 Bir%20Saglik%20Reformu.pdf 11. Saðlýk Bakanlýðý,Saðlýkta Dönüþüm. (2003, Aralýk). Ankara.
12. Sülkü, S. N. (2011, Kasým). Türkiye'de Saðlýkta Dönüþüm Programý Öncesi ve Sonrasýnda Saðlýk Hizmetlerinin Sunumu, Finansmaný ve Saðlýk Harcamalarý. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Yayýn No:2011/414 .

How to Cite this Article
Pubmed Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin. [Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 103-110. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443


Web Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin. [Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=202037 [Access: April 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443


AMA (American Medical Association) Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin. [Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 103-110. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443Vancouver/ICMJE Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin. [Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]. Health Care Acad J. (2015), [cited April 19, 2019]; 2(2): 103-110. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443Harvard Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin (2015) [Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]. Health Care Acad J, 2 (2), 103-110. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443Turabian Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin. 2015. [Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 103-110. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443Chicago Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin. "[Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 103-110. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443MLA (The Modern Language Association) Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin. "[Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]." Health Care Academician Journal 2.2 (2015), 103-110. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443APA (American Psychological Association) Style

Erhan BIYIK, Kemal Tekin (2015) [Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 103-110. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442439443Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.